Navigation
Your cart
Your cart is empty.

Terms and conditions

INLEIDING

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

Tanrevel AB: gevestigd te Birger Jarlsgatan 18, SE-114 34 Stockholm, Zweden en ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) onder het registratienummer 559143-9350 (SE559143935001) handelend onder de naam Tanrevel AB. Tanrevel AB is een VAT geregistreerd bedrijf onder het bwt-nummer NL826418764B01.

Website: de website van Tanrevel AB, te raadplegen via https://tanrevel.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Tanrevel AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tanrevel AB en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tanrevel AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Tanrevel AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Tanrevel AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

Alle op de Website en in andere van Tanrevel AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief bwt en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tanrevel AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Tanrevel AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Tanrevel AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst


De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Tanrevel AB en het voldoen aan de daarbij door Tanrevel AB gestelde voorwaarden.

Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tanrevel AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tanrevel AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Tanrevel AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tanrevel AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

Zodra de bestelling door Tanrevel AB is ontvangen, stuurt Tanrevel AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

Tanrevel AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Tanrevel AB.

Indien Tanrevel AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Tanrevel AB raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Tanrevel AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tanrevel AB binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De klantdraagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product zijn niet inbegrepen bij de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Klant. Binnen de in 6.1. bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Tanrevel AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tanrevel AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Tanrevel AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Neem voor retournering contact op met de klantenservice voor het retourlabel en het retourformulier.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Janssen/Tanrevel
Edisonstraat 6
5928 PG Venlo
Nederland

Maar gebruik het retourlabel van de klantenservice

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tanrevel AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Tanrevel AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag Tanrevel AB wachten met terugbetalen tot Tanrevel AB het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Wij rekenen 6 EUR retourkosten

Indien een levering niet wordt afgehaald, wordt deze automatisch aan ons geretourneerd. In het geval van een automatische retourzending, wordt de volledige bestelling aan de klant terugbetaald, inclusief eventuele verzendkosten die overeenkomen met de goedkoopste beschikbare verzendmethode op het moment van bestellen. Als je een andere verzendmethode hebt gekozen dan de goedkoopste die wordt aangeboden, wordt het verschil niet terugbetaald. Er wordt een vergoeding van EUR 20 in rekening gebracht voor retourzending en andere kosten in verband met een automatische retourzending. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het teruggestorte bedrag.

Artikel 7. Betaling

De Klant dient de betalingen aan Tanrevel AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Tanrevel AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Betalingen worden gedaan via Klarna Checkout, een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.

Artikel 8. Garantie en reclamatie

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Tanrevel AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

Tanrevel AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Tanrevel AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Tanrevel AB daarvan in kennis te stellen.

Indien Tanrevel AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Tanrevel AB, dan kan hij bij Tanrevel AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

Tanrevel AB geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Tanrevel AB binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Tanrevel AB verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

Artikel 11. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tanrevel AB gevestigd is.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Tanrevel AB

Birger Jarlsgatan 18, SE-114 34 Stockholm, Zweden

E-mail: hello@tanrevel.nl

bwt-nummer: NL826418764B01

close

Cookie settings

Strictly neccessary cookies

Our website requires the use of these cookies to properly operate or provide necessary functions relating to the services you request. They include, for example, cookies enabling you to securely log into our website, use a shopping cart, or purchase products.

Analytics cookies

These cookies allow us and our third-party service providers to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it.